ArrowMobileBack

Pravidla portálu

Provozovatelem platformy finGOOD.cz

je společnost Fingood s.r.o., IČ 03328074,

sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325865

(dále jen “provozovatel” nebo “finGOOD”)

 

1 Žádost o financování

Žádost o financování smí vytvořit jen kompetentní osoba společnosti či vedením společnosti pověřená osoba. Financovat lze částky od 500 000 Kč výše. Splatnost úvěru je od 12 do 60 měsíců. Splátky jsou volitelné jako pravidelné měsíční (anuitní) nebo jednorázová s průběžnou měsíční platbou úroku. Délka vystavení žádosti může být 10, 20, 30, 60 dní. Vystavenou žádost lze ukončit předčasně naplněním požadované výše úvěru.

Každá Žádost o financování prochází několika stupňovou analýzou rizik žádající společnosti. První stupeň analýzy, tzv. Při lustraci prověříme veřejně dostupné rejstříky (např. insolvenční). Úspěšní žadatelé pak prochází do druhého stupně.

Tím je Komplexní analýza, prováděna neprodleně po platbě na náš účet a dodání požadovaných dokumentů od žadatele. Na základě výstupu analýzy dostane žadatel nabídku financování zaslanou na jeho emailovou adresu. Po odsouhlasení nabídky dojde k podpisu Smlouvy o umístění úvěrové poptávky a tvorbě propagačních materiálů (především videoprezentace) k žádosti. Poté je žádost vystavena na portál finGOOD.cz, kde Investoři činí závazné přísliby investice.

2 Funkce MAČ

Minimální Akceptovatelná Částka – je suma finančních prostředků, kterou je žadatel o financování ochoten přijmout jako úvěr. Funkce MAČ se používá pro nastavení procesů zasílání přislíbených investic.

Příklad: Firma žádá o úvěr optimálně ve výši 1 000 000 Kč, MAČ je 500 000 Kč.

a)         Ve chvíli, kdy u žádosti naplníme minimálně akceptovatelnou částku úvěru 500 000 Kč, odešle se investorům automaticky email s požadavkem zaslání investice na náš účet do 3 pracovních dnů.

b)        Investoři, kteří budou dávat nabídku až po překročení MAČ, obdrží email s požadavkem zaslání investice ihned – tato informace se jim i ukáže ihned na stránce po podání nabídky. Na náš účet se musí připsat do 3 pracovních dnů.

Pokud k překročení MAČ dochází právě konkrétním příslibem investora – týká se tohoto investora var. „b)“.

Žádající společnost nezná totožnost jednotlivých investorů.

3 Navýšení žádosti o úvěr

Žádosti o úvěr lze v průběhu sbírání investic individuálně navýšit po dohodě žadatele s finGOOD. Navýšení je možné v závislosti na zpracovaném hodnocení žádající společnosti o 10 – 50 %.

4 Investice do firemního úvěru

4.1   Investorem může mýt občan, fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba – firma, instituce. Každý investor projde registrací, ověřením dvou dokladů totožnosti a ověřením vlastnictví bankovního účtu. Podepíše komisionářskou smlouvu s finGOOD. Investoři nevstupují do smluvního vztahu s žadateli o úvěr. Téměř u všech úvěrů najdete ručení firemní směnkou s avalem společníka(ů) a je-li dle výsledku analýzy třeba, i zástavu nemovitosti.

4.2   Minimální výše investice je 5 000 Kč. Horní hranice může být omezena na žádost žadatele. Investor má možnost zadat svoji nabídku u každé vystavené žádosti a může ji kdykoli v průběhu žádosti navyšovat. Každý příslib investice je závazný. Nedodržením termínu či nezasláním přislíbené investice, porušuje investor smluvní ujednání a může být sankcionován .

4.3   Nabídky lze činit i po dosažení požadované částky úvěru. Konečná částka úvěru může být na žádost žadatele a po odsouhlasení finGOOD zvýšena o 10 – 50 %.

 

5 Ochrana drobných investorů

Pokud dá investor příslib investice vyšší než 50 % cílové částky žádosti o financování dříve, než bude naplněno 50 % částky žádosti, alokujeme mu pouze hodnotu příslibu investice rovnou 50 % částky žádosti a na zbytek příslibu investice bude mít karenční dobu 3 dny. 3 Dny se bude čekat na přísliby jiných investorů. Pokud nebude úvěr zcela naplněn během těchto tří dnů, investorovi se alokuje zbytek jeho příslibu investice. Pokud budou souběžně v karenční době 2 a více investorů, rozhoduje datum, čas podání nabídky.

6 Zpracování osobních údajů

6.1.   Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

6.2.   Pro registraci Uživatele na portálu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci.

6.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě poskytujeme službu registrace na portálu, a jejíchž smluvní stranou je investor nebo osoba jednající za žadatele o úvěr, jako subjekt osobních údajů.

6.4.    V konkrétních případech můžeme zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Pravidel portálu dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

6.5.    Pokud nám uživatel předal či předá osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě nám uživatel odpovídá za způsobenou škodu.

6.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

(i)    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR,

(ii)    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR,

(iii)     Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

6.7    Účelem zpracování osobních údajů je:

(i)                 jednání o uzavření rámcové komisionářské smlouvy (dále jen „smlouva“),

(ii)                plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a realizace předmětu smlouvy,

(iii)              ochranu práv a vymáhání práv a pohledávek,

(iv)              pro účely zřízení a vedení Vašeho uživatelského účtu na portálu finGOOD.cz,

(v)               příprava a tvorba relevantní nabídky a zkvalitňování služeb

6.8.   Dokumenty (jako např. kopie průkazu totožnosti, kopie výpisu z účtu) jsou po uploadu šifrovaným protokolem na web server předávány  na oddělený backend server, kde jsou uloženy pro potřeby zpracování úvěrů. Komunikace mezi servery probíhá šifrovaně pomocí certifikátu a bezpečnostního klíče. K tomuto serveru není možný přímý přístup z internetu přes webové stránky (http protokol). Přistupují k němu pouze administrátoři s příslušným oprávněním.

6.9. Ve finGOOD dbáme Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

– právo na přístup k osobním údajům,

– právo opravu osobních údajů,

– právo na výmaz osobních údajů,

– právo na omezení zpracování,

– právo na přenositelnost údajů,

– právo vznést námitku proti zpracování,

– právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy či stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mail: info@fingood.cz

Adresa: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha

7 Účty společnosti

3900039000/2010 účet pro zasílání ověřovací platby 1,- Kč, platby za zpracování analýzy rizik a platby za zpracování marketingových materiálů

6900069000/2010 účet pro příjem splátek úvěru (firmy)

3900039000/2010 účet pro příjem jistiny úvěru (investoři)